عدم تعیین شعبه بانک رفاه

Poll

من 1 مهر 94 عقد کردم. 8 دی 95 بانک رفاه استان فارس شعبه لار ثبت نام کردم. اما با گذشت این مدت هنوز تعیین شعبه نشدم. ترو خدا کمکم کنید زودتر تعیین شعبه بشم

0